محمد خسروی

متولد1373
فوق دیپلمنرم افزار

محمد خسروی

یک سال پروموتور کارخانه عالیس

یک سال سوپروایزر کارخانه عالیس

دو سال سوپروایزر شرکت تبلیغاتی دیبا

یک سال مدیرعامل شرکت تبلیغاتی آرتا

دو سال تور لیدر گردشگری

سه سال سرپرست حفاظت دینامیت شو

در حال حاضر مدیریت سالن کنسرت هال VIP مریم

خرید بلیت